Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach

46-220 Byczyna

Biskupice 22

Tel:(77) 414-68-05

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 204750
  • Do końca roku: 226 dni
  • Do wakacji: 37 dni
 • Kontakt

  46-220 Byczyna
  Biskupice 22
  Tel: (77) 414-68-05

Edukacja globalna

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadomienie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.
Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych
i technologicznych.
-Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:
-tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk
-ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę
-przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń
-przedstawianie perspektywy Globalnego Południa
-kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw
Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można:
-zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
-poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa
-zapewnienie zrównoważonego rozwoju
-budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa
U podstaw edukacji globalnej leżą wartości:
-godność
-sprawiedliwość
-solidarność
-równość
-pokój
-wolność
Edukacja globalna sprzyja kształtowaniu postaw:
-odpowiedzialności
-szacunku
-uczciwości
-otwartości
-odpowiedzialności
-osobistego zaangażowania
-gotowości do ustawicznego uczenia się
Na określenie edukacji globalnej stosowane są w Polsce również inne terminy: edukacja rozwojowa, edukacja dla zrównoważonego rozwoju, edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa. Ich zakresy znaczeniowe są tożsame.
Każdy z różnych typów edukacji globalnej obejmuje:
wymiar ogólnoświatowy, a w szczególności skoncentrowanie się na solidarności pomiędzy Północą i Południem,
perspektywę sprawiedliwości, skupiającą się na lokalnym i globalnym wymiarze tej kwestii,
proces edukacyjny, naukowy czy komunikacyjny, który jest bezpośredni.
Jest wiele definicji edukacji globalnej oraz powiązanych z nią obszarów edukacji
i podnoszenia świadomości społecznej. Centrum Północ-Południe działające przy Radzie Europy posługuje się następującą definicją:
„Edukacja globalna to edukacja, która otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości
 i będą przestrzegane prawa człowieka.
Edukacja globalna obejmuje:
Edukację rozwojową,
Edukację o  prawach  człowieka,
Edukację dla społeczności zrównoważonej,
Edukację dla pokoju i zapobiegania konfliktom,
Edukację międzykulturową,
które są globalnym wymiarem edukacji obywatelskiej.
Tak więc edukacja globalna jest zbiorowym określeniem, które obejmuje te typy edukacji związanej ze zmianami społecznymi, lokalnymi i globalnymi, które podzielają słuszną perspektywę i oddanie na rzecz budowy sprawiedliwego świata. Ten rodzaj edukacji jest niezmiernie ważną metodą służącą zwiększeniu demokratycznego zaangażowania ludzi
w szkołach, organizacjach młodzieżowych, związkach zawodowych oraz w innych sposobach, które ludzie wybierają, aby zorganizować się jako społeczeństwo obywatelskie.”


UWAGA KONKURS

 II edycja konkursu plastycznego „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”  dla uczniów szkół podstawowych

24 października 2016

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie, który realizowany  jest w ramach projektu 355/2016/M1 „Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju”, współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2016.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, w szczególności „Szkół Liderów Edukacji Globalnej” biorących udział w projekcie:

 

 • I grupa wiekowa: uczniowie klas „0”, 1-3 szkoły podstawowej
 • II grupa wiekowa: klasy 4-6 szkoły podstawowej 

Prace konkursowe mogą dotyczyć jednego z trzech zagadnień związanych z Agendą Zrównoważonego RozwojuCelami Zrównoważonego Rozwoju

 

 1. Zmiany klimatu
  Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
 2. Bezpieczeństwo żywności i rolnictwo
  Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
 3. Godna praca
  Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienia oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Celem konkursu plastycznego jest:

 

 1. podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat globalnych współzależności oraz unaocznianie tego, że rozwój nie sprowadza się tylko do pomocy;
 2. wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań zależnościami istniejącymi we współczesnym świecie oraz zwrócenie uwagi na perspektywę Globalnego Południa;
 3. wyzwalanie u dzieci i młodzieży aktywności artystycznej, rozwijanie ich osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez podnoszenie poziomu ich wiedzy w zakresie zagadnień globalnych;
 4. kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec problematyki Globalnego Południa oraz inspirowanie uczniów i uczennic do podejmowania działań w tym zakresie;
 5. promowanie szkół zaangażowanych w realizację zadań z zakresu edukacji globalnej. 

Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim, centralnym.

Harmonogram konkursu

Data

Etapy

do 24.10.2016

ogłoszenie konkursu

do 18.11.2016

zakończenie etapu szkolnego, zgłoszenia prac konkursowych do  poziomu regionalnego (wojewódzkiego)

do 25.11.2016

zakończenie etapu regionalnego, zgłoszenia prac konkursowych  do poziomu ogólnokrajowego  (centralnego)

do 05.12.2016

ogłoszenie listy laureatów  etapu centralnego.

 09.12.2016

Seminarium podsumowujące projekt na którym wręczone zostaną nagrody laureatom konkursu

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Olgi Kożuchowskiej na adres mail: olga.kozuchowska@ore.edu.pl

   Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach przystąpiła do realizacji projektu Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju. Projekt  335/2016-2017 organizowanym prze Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Polskiej Pomocy. Liderem szkolnym jest pani Kamila Bednarek, której zadaniem jest przeszkolenie grupy 10 nauczycieli oraz zorganizowanie spotkania z wolontariuszem, konkursu plastycznego pod hasłem „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030” - II edycja i Tygodnia Edukacji Globalnej.

   W czwartek 27.10.2016 w szkole odbyło się spotkanie z wolontariuszką panią Manuelą, która opowiadała o swoim pobycie w Ameryce Południowej oraz Afryce. W spotkaniu udział brały klasy V i VI  Uczniowie chętnie słuchali pani Manueli i zadawali pytania dotyczące pracy wolontariusza, warunków w jakich mieszkała oraz komunikacji językowej. Pytania dotyczyły również przyrody Ameryki Południowej oraz zajęć dzieci.

Spotkanie bardzo podobało się uczniom.Artykuły